Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask (Pink)
Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask (Pink)
Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask (Pink)

Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask (Pink)


TAKASHI MURAKAMI

b.1962

 

Takashi Murakami Kaikai Kiki Flower Face Mask

Polyester

Size M (L16.5cm, W18.0cm)